Μη διεξαγωγή μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας -Δε θα γίνει ο αγιασμός

«Μη διεξαγωγή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 18.9.2023 μέχρι 22.9.2023»
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις :
α) της παραγράφου Θ5 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) την υπ’ αριθ. 15840/156612/04.10.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-2010) : “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει» και ειδικότερα το άρθρο 64 «Προϊστάμενοι Τμημάτων», παρ. 22 & την αρίθμ.170949/23-08-2021 (Φ.Ε.Κ. 4163 β).
2. Τις έκτακτες και απρόβλεπτες συνθήκες που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από 18.9.2023 μέχρι και 22.9.2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν
στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Σχετικές δημοσιεύσεις