Εγγραφές Μαθητών στην Α’ Τάξη – Σχολικό Έτος 2024-2025

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Εγγραφές Μαθητών στην Α’ Τάξη – Σχολικό Έτος 2024-2025

Λαμβάνοντας υπόψη την περ. α της παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109) , όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25) οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις παρ. 7 και 8 του άρθρου 7 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109), όπως η τελευταία παράγραφος αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ. 1δ του άρθρου 204 του Ν.4610/2019 (Α΄70).

Από Παρασκευή 1/3/2024 έως Τετάρτη 20/3/2024

Τηλ. 24310 27086

Εγγράφονται υποχρεωτικά στην Α τάξη τα παιδιά που γεννήθηκαν από

01/01/2018 έως 31/12/2018

 

Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή

  • Αίτηση –Υπεύθυνη δήλωση γονέα. Για να κάνετε λήψη, πατήστε εδώ.
  • Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στη σχολική μονάδα δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από την σχολική μονάδα μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ.
  • Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.
  • Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Για να κάνετε λήψη, πατήστε εδώ.
  • Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας (λογαριασμός τηλεφώνου, ηλεκτρικής ενέργειας κλπ.).
  • Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.

Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων

Η περιφέρεια του σχολείου περικλείεται από τις οδούς με αρχή τη γωνία Καποδιστρίου και Ασκληπιού, Βασίλη Τσιτσάνη, Διονυσίου, Ιακωβάκη, Πτολεμαίου, Αιόλου, Δευκαλίωνος, Ληθαίος Ποταμός, Καλυψούς, Γέφυρα Καρδίτσης (Πλήθιος Ποταμός), Καρδίτσης, Καποδιστρίου, 18ης Αυγούστου με γωνία Ασκληπιού.

Για να δείτε το χάρτη με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του σχολείου, πατήστε εδώ.

Ολοήμερο πρόγραμμα

Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. 118139/Δ1/9-9-2020 Υ.Α (Β’ 3838).

Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών/τριών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος (15:00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων τους, και στις 16:00.

Για να κάνετε λήψη της αίτησης – δήλωσης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, πατήστε εδώ.

Τα έντυπα προσκομίζονται από τη σχολική μονάδα.

Η Δ/ντρια

ΔΗΜΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Σχετικές δημοσιεύσεις