Μη διεξαγωγή μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας -Δε θα γίνει ο αγιασμός

«Μη διεξαγωγή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας από 18.9.2023 μέχρι 22.9.2023» Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις : α) της παραγράφου Θ5 του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/07.06.10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. β) την υπ’ αριθ. 15840/156612/04.10.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4788/Β’/26-10-2018) «Έγκριση της 146/2018 (ορθή επανάληψη) περί ολικής τροποποίησης – επικαιροποίησης του Π.Δ. 129/2010 (ΦΕΚ 222/Α’/27-12-2010) : “Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας”, όπως ισχύει»…

Περισσότερα